REKOMANDACIJOS UGDYMO ĮSTAIGOMS

  Nuotolinio klasės  mokymo rekomendacijos mokytojams 

Nepamirškime saugumo – išėjus į elektroninę erdvę tai labai svarbu.   Daugiau aktualios medžiagos galite rasti Draugiško interneto puslapyje: https://www.draugiskasinternetas.lt/

Prieš  pradedant

Pirmiausiai – nusiteikite geranoriškai ir pozityviai.

Būkite aktyvūs – pasveikinkite savo mokinius elektroninėje mokymosi erdvėje,  papasakokite jiems ką nors apie save – savo pomėgius, knygą, kurią dabar skaitote, savo jausmus, kylančius dėl naujų mokymosi aplinkybių, dėl darbo neįprastomis darbo sąlygomis ir t.t.

Aprašykite ir papasakokite, kaip bus organizuojamas jūsų dėstomo dalyko nuotolinis mokymas ir ko tikitės iš mokinių, kokie jūsų tikslai. Jūsų išankstinis pasiruošimas padės mokiniams pasijusti tvirčiau.

Aptarkite su mokiniais, kokios yra Jūsų ir mokinių mokymo(si) galimybės nuotoliniu būdu ir kokios mokymo(si) formos jums visiems tinkamiausios. Jeigu absoliuti dauguma turi kompiuterius arba mobiliuosius telefonus su interneto ryšiu, mokymo(si) aplinka gali persikelti į:

·          elektroninius dienynus;

·          Skype;

·          Moodle ar kitas panašaus pobūdžio platformas

·          socialinių tinklų aplinkas;

·          elektroninį paštą;

·          kitus, jau jūsų naudojamus bendravimo ir bendradarbiavimo IKT būdus.

* Galima naudoti kelias technologijas kartu, jei tai padės pasiekti geriausio rezultato.

I.   Veiklos organizavimas

Veiklos gali būti atliekamos tiek individualiai, tiek poromis, grupėmis:

 • Pagal Jūsų pamokų plane numatytas pamokas skiriate mokiniams užduotis (klausimai, uždaviniai ir panašiai), kurias, atlikę raštu, mokiniai atsiunčia Jums. Užduotis galite rasti įvairiuose šaltiniuose, kuriuos geranoriškai yra atvėrę įvairūs užduočių kūrėjai ir savininkų fondai (sąrašas yra skelbiamas), Nacionalinė švietimo agentūra (Ugdymo Sodas, įvairių mokinių pasiekimų patikrinimų, konkursų užduotys). Rekomenduojame pasiūlyti mokiniams atlikti tik dalį iš Jūsų paskirtų užduočių – pavyzdžiui: „Iš pateiktų 10 klausimų pasirinkite ir atsakykite į 5 klausimus. Kiekvienas teisingas atsakymas bus vertinamas 2 balais. Papildomai atsakyti klausimai gali pagerinti pažymį, jei pirmuose penkiuose klausimuose būtumėte padarę klaidų“.
 • Pagal Jūsų pamokų plane numatytas pamokas skiriate mokiniams mažos apimties kūrybines užduotis: naujai temai paruošti PPT pateiktį (pavyzdžiui, apie nagrinėjamą reiškinį, procesą, asmenybę ar panašiai); parašyti trumpą (pavyzdžiui, 10 sakinių) pasirinktos asmenybės veiklos biografiją; sukurti schemą; lankstinuką; skrajutę ir panašiai.
 • Skiriate mokiniams veiklas, susijusias su Jūsų dėstomu dalyku bei mokinių artimiausia gyvenamąja aplinka (mažieji kraštotyros darbai). Tokia užduotis gali apimti 2 – 4 (ar daugiau) pamokų. Mokiniai, naudodamiesi internetu, renka medžiagą apie gyvenamąją vietovę ir kuria pristatymus elektroninėje erdvėje. (pavyzdžiui, „Mūsų regiono augmenija“, „Mūsų regiono dirvožemio cheminė sandara“, „Mūsų regiono atsinaujinantys energijos šaltiniai“).
 • Skiriate mokiniams mokslo tiriamuosius darbus, kurių atlikimo trukmė – 4 – 6 pamokos. Mokiniai pasirinkta ir su Jumis aptarta tema renka medžiagą ir ruošia rašto darbą (rekomenduokite daryti jį iliustruotą).
 • Skiriate mokiniams integruotas, kelis mokomuosius dalykus apimančias užduotis, kurias jie atlieka, pasinaudodami kelių vadovėlių medžiaga, internetu ir kt. Pavyzdžiui, nagrinėja atskirą Lietuvos regioną įvairiais požiūriais (gamtiniu, istoriniu, politiniu, ekonominiu); nagrinėja tam tikros ekonominės ar kultūrinės veiklos raišką Lietuvoje (istorija, geografija, chemija, fizika, biologija, matematika).

·        Organizuojate konkursus, viktorinas, kurių užduotis gali kurti ir patys mokiniai, kaip namų darbą.

* Neskaitykite paskaitų. Rekomenduojama vengti paskaitų formos, būti šiek tiek žaismingais ir įtraukti istorijas, paveikslėlius, pavyzdžius bei ekskursus, kad būtų skatinamas prasmingas bendravimas su savo mokiniais. Galima sukurti ne ilgesnį kaip 20 minučių trukmės mokomąjį filmuką ar mokomųjų vaizdo įrašų seriją. Tikėdamiesi staigmenų vaikai įsitraukia ir vertina savo mokytojo pastangas.

* Paaiškinkite skiriamas užduotis. Mokiniai, pradėdami mokytis nauju būdu, gali painiotis, ne visada suprasti, kas yra užduota kaip privaloma veikla, kas yra tik rekomendacijos, patarimai. Dėl to pateikite jiems kuo aiškesnes instrukcijas dėl privalomų veiklų, joms atlikti skirtų terminų ir dėl vertinimo.

* Naudokite internetinius išteklius. Internete yra daugybė medžiagos – jūs galite ja pasinaudoti. Svarbu padėti mokiniams suprasti, kaip nustatyti, kurie šaltiniai yra pagrįsti ir patikimi, o kurie  – ne.

 II.Užduočių vertinimas ir grįžtamasis ryšys

Teikite grįžtamąjį ryšį. Grįžtamasis ryšys yra svarbus kiekvienoje pamokoje, bet kai mokote internetu, tai dar vienas būdas užmegzti asmeninį ryšį su mokiniais. Reguliarus konstruktyvus grįžtamasis ryšys padeda mokiniams greitai atpažinti elgesį ar įgūdžius, kuriuos reikia tobulinti ir taip pat verčia jaustis besimokančios bendruomenės dalimi. Rekomenduojama sukurti klasės forumą ar diskusijų aplinką pasirinktoje platformoje ar socialiniame tinkle, kad mokiniai galėtų palaikyti ir konsultuoti vieni kitus. Nuotolines pamokas lankantys mokiniai turi jausti ryšį su klase, mokytoju ir savo klasės draugais – ne tik mokytis, bet ir mėgautis patirtimi.

Mokinių atliktų užduočių vertinimas bus paprastesnis, jei, skyrę užduotis, kartu pateiksite ir vertinimo paaiškinimą – kiek balų bus skiriama už visos užduoties ar užduoties dalies atlikimą; kaip vertinsite projektines, kūrybines veiklas, grupės darbą. Rekomenduojama vertinti kiekvienos pamokos metu atliktas mokinių užduotis – tai padės išlaikyti mokinių dėmesį mokymuisi. Jei skiriate mokiniams kelių pamokų trukmės užduotis, paprašykite siųsti atliktus darbus tarpiniam atsiskaitymui.

III.   Komunikavimas su vaiku, vaiko tėvais ir kolegomis 

Būkite pasiekiami. „High-touch is more important than high-tech,“ t.y. aukšto lygio pasiekiamumas yra svarbesnis už aukštąsias technologijas. Raginkite savo mokinius ir, esant reikalui, jų tėvus paskambinti, jei jiems reikia neatidėliotino patarimo. Jei mokinys išgyvena krizę ar jam reikia patarimo – suteikite jam pagalbą.

Rekomenduojama mokiniams ir tėvams pranešti, kada būsite matomi ir pasiekiami, tačiau taip pat patartina nustatyti, kaip mokiniai galėtų susisiekti su jumis ne pamokų metu. Galima bendrauti su mokiniais žinutėmis, pranešimais, sukurti grupę, forumą socialinių tinklų pagalba. Gera komunikacija padeda mokiniams pamatyti, kad mokytojas vertina jų įsitraukimą. Vis dėl to nepamirškime – turime mokyti vaikus savarankiškumo ir drąsos priimti sprendimus.

Be to, vaikai turi išlaikyti mokymosi ritmą ir režimą – derinti mokymąsi su poilsiu, laisvalaikiu, kito pobūdžio veiklomis.. Pasiūlykite  mokiniams įprastais atvejais kreiptis į Jus Jūsų pamokų tvarkaraštyje tam mokiniui skirtu laiku. Tai padės išvengti didesnės suirutės ir netikrumo jausmo. Vaikams svarbu jausti bent dalinį rutinos išlikimą – tai suteikia daugiau saugumo. Pagrindinė bendravimo forma nuotoliniame mokyme – neakivaizdi. Mokytojai sukelia užduotis bei nuorodas, kur galima rasti informacijos joms atlikti sutartoje platformoje, mokiniai – sukelia atliktas užduotis iki nurodyto termino. Mokytojas parašo vertinimą, kurį, esant būtinybei, pakomentuoja 1- 2 sakiniais. Ugdykime mokinių savarankiškumą.

Dėl mokymo(si) formų kaitos nerimauja ir mokinių tėvai. Telefono skambučio naudojimas proceso metu nėra geriausias sprendimas, bet visos technologijos gali būti naudingos nuotolinio mokymo(si) metu. Pasinaudodami e-dienyno galimybėmis, bendraukite su tėvais: informuokite juos, kokiais būdais bendrausite su mokiniais ir kokias mokymo(si) veiklas esate

numatę. Pakvieskite juos bendradarbiauti – įsitraukimas į veiklą mažina nežinojimą, tuo pačiu – nerimą.

Suderinkite su kolegomis – tai pačiai klasei dėstančiais mokytojais – mokymosi organizavimo procesą („pamokų tvarkaraštį“) bei užduočių, skiriamų mokiniams, apimtis. Galbūt, tai geriausias laikas stiprinti integruotą mokymą(si)?

 Pabaigai

Nuotolinio mokymo strategijų naudojimo bet kurioje klasėje esmė yra aiškiai išsikelti tikslą – ko norite išmokyti, ir tada pasirinkti technologiją, o ne atvirkščiai.

Galimybė mokiniams šiek tiek sužinoti apie jus iš jūsų istorijų bei aiškiai pateiktos užduotys yra svarbu bet kokio mokymosi procese. Naudodami šias strategijas sukursite teigiamą aplinką savo klasėje – nesvarbu, kokia ji būtų, akivaizdi ar virtuali.

Kai pradedate mokymus interneto pagalba, tiesiog atminkite, kad pirmas ir paskutinis dalykas, kuriuos Jums reikia padaryti, yra išlaikyti mokinių dėmesį. Mokymas internetu reikalauja ne tik iš naujo permąstyti pamokos medžiagą, bet ir pristatyti save kaip mokytoją.

Būtina yra atsižvelgti į savo mokinių išraiškas, jų kūno kalbą ar grįžtamąjį ryšį, o ne vien tik susitelkti į turinį ir nekreipti dėmesio į tai, ar mokiniai dirba su medžiaga.

Sudėtingos ir neįprastos situacijos, pasitelkus kūrybiškumą ir patirtį, gali virsti naujų, kitoniškų, netikėtai sėkmingų praktikų pradžia. Panaudokite šį laiką apmąstydami galimas kitokio mokymo bei vertinimo formas, atlikdami seniai numatytas, bet dėl įtemptos darbotvarkės nespėtas vykdyti projektines, mokinių kūrybines, integruotas tarpdalykines veiklas.

Informaciją parengė: Agata Katkonienė, VŠPC švietimo veiklos koordinatorė, agata.katkoniene@vilnius.lt irJūratė Litvinaitė, VŠPC švietimo veiklos analitikė,  jurate.litvinaite@vilnius.lt

Nuotolinio mokymo darbotvarkės ir tvarkaraščiai 

Rekomendacijos socialiniams pedagogams dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo esant karantino laikotarpiui

 Pastarosiomis savaitėmis visai pedagogų bendruomenei kilo iššūkis ieškoti naujų darbo organizavimo būdų ir formų. Skatiname socialinius pedagogus karantino laikotarpiu imtis lyderystės inicijuojant individualios socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams nuotolinėmis konsultavimo priemonėmis.

Organizuojant konsultacinės pagalbos teikimą nuotolinėmis priemonėmis patariama

–        Viešai pateikti savo kontaktus: el. pašto adresą, telefono numerį,  Viber, Messenger, WhatsApp, Skype ar pan. programėlių, turinčių konsultacijos su vaizdu funkciją, asmenines nuorodas.

–        Sistemingai/nuolat konsultuojamus asmenis informuoti apie galimybę konsultacijas tęsti jiems priimtiniausiu nuotoliniu būdu.

–        Aiškiai nurodyti konsultacijų  laiką (pvz.: 9.00 – 14.00). Jūs galite pasinaudoti Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo (2016) 11 punkto nuostata, kad „Socialinis pedagogas turėtų skirti ne mažiau kaip 50 procentų savo darbo laiko darbui su vaikais ir mokiniais, pedagoginių darbuotojų, klasių vadovų konsultavimui“.

–        Konsultuojant nuotoliniu būdu užtikrinti profesinės etikos principų laikymąsi.

Užtikrinant teisės į mokymąsi pagalbą patariama

–        Ypatingą dėmesį skirti mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis.

–        Imtis mokinio individualaus mokymosi organizavimo lyderystės ir inicijuoti situacijos sprendimu suinteresuotųjų tarpusavio bendradarbiavimą (mokytojų dalykininkų, mokyklų vadovų, seniūnijos darbuotojų ir kt.) bei optimalaus, vaiko interesams palankiausio ir naudingiausio sprendimo paiešką ir įgyvendinimą.

–        Paprašyti, kad klasės auklėtojai/vadovai pateiktų jums vaikų ir/ar vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų), kurie neturi nuotolinio mokymosi galimybės, kontaktus (telefonų numerius).

–        Susisiekti su šeimomis ir vaikais telefonu bei susitarti dėl tolimesnio nuotolinio mokymosi būdų ir formų atliepiančių mokinio ir mokyklos galimybes. 

Informaciją parengė MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto Socialinės pedagogikos studijų programos dėstytojai ir Vilniaus Pilaitės gimnazijos socialinė pedagogė ekspertė, o.merfeldaite@mruni.eu

Nuoroda: https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/skyriai/rinkodaros_skyrius/Vaido/Socialiniams%20pedagogams_FN.docx_3.pdf

 Rekomendacijos dėl švietimo prieinamumo užtikrinimo – nesant galimybės mokiniui jungtis nuotoliniu būdu

1. Klasės vadovas surenka informaciją iš auklėtinių ir/arba jų tėvų dėl vaiko galimybės naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis:

a) sudaryti klasės mokinių sąrašą, kurie neturi jokio skaitmeninio prietaiso (pvz.: kompiuteris, planšetinis kompiuteris, išmanusis telefonas ar kt.).

b) sudaryti sąrašą klasės mokinių, kurie neturi galimybės jungtis prie bevielio (wi-fi) arba mobilaus interneto.

2. Pagal mokyklos galimybes:

 1.  sudaryti vaikams galimybę karantino metu naudotis mokyklos skaitmeninių prietaisų resursais namuose, t.y. suorganizuoti mokiniams, neturintiems nuosavų skaitmeninių prietaisų, galimybę laikinai pasiimti  iš mokyklos.
 2.  pagal galimybes padėti mokinio tėvams įsigyti interneto ryšį paskelbto karantino periodui.

3.     Užtikrinus  mokiniams prieigą prie nuotolinio mokymosi, įtraukti mokinį į mokymosi procesą kartu su visa klase,  panaudojant galimus kanalus, pvz.: (elektroninis dienynas; elektroninis paštas; Skype; Viber; WhatsApp, Moodle, Facebook ir kt.)

4.     Jei dėl techninių galimybių nepavyktų mokinio įtraukti į nuotolinio mokymo procesą, paruoškite jūsų mokomojo dalyko (ar dalykų) užduočių rinkinį ilgesniam laikotarpiui (savaitei ar ilgesniam laikui):

 1.  suplanuokite mokinio savarankiško mokymosi procesą, suteikdami visokeriopą pagalbą įsisavinti medžiagą savarankiškai: pateikite užduočių rinkinį kiekvienai pamokai, numatytai tvarkaraštyje; metodinių rekomendacijų, kaip užduotis atlikti; panašių atliktų užduočių pavyzdžių; papildomos informacijos šaltinių; nurodykite vadovėlio puslapius, kurie tiesiogiai siejasi su jūsų pateiktomis užduotimis ir t.t.
 2. savaitės užduočių rinkinį ir jį papildančią medžiagą surinkite į vieną segtuvą, pamokas sudėdami kalendorine seka, ant kiekvienos įmautės, skirtos skirtingai pamokai, surašykite datas.
 3. parengtą medžiagą  perduokite mokinio  klasės vadovui, pavaduotojui ugdymui, socialiniam pedagogui arba kitam atsakingam asmeniui, kuris  įpareigotas pristatyti užduotis mokiniams.
 4. mokykla turėtų užtikrinti uždavinių perdavimą mokiniui kartą per savaitę, tuo pačiu paimant praeitos savaitės atliktas užduotis.

c) pasibaigus karantino laikotarpiui užtikrinti individualių ir/arba grupinių konsultacijų ciklą, padedantį mokiniams įsisavinti medžiagą, kurios jie nesijaus  įsisavinę savarankiškai.

Informaciją parengė: Agata Katkonienė, VŠPC švietimo veiklos koordinatorė, agata.katkoniene@vilnius.lt

Rekomendacijos dėl specialiuosius poreikius turinčių vaikų nuotolinio mokymo

1. Mokyklos privalo užtikrinti specialiuosius poreikius turintiems mokiniams vienodas galimybes į švietimo prieinamumą.

2. Mokytojams rekomenduojama tiesiogiai arba klasės vadovo pagalba susisiekti su specialiuosius poreikius turinčio mokinio (toliau – Mokinys) tėvais bei pasitarti dėl vaiko galimybės mokytis pagal jo pritaikytą bendrąją ugdymo  programą arba individualizuotą ugdymo programą nuotoliniu būdu. Aptarti aplinkybes, dėl kurių gali atsirasti sunkumų bei pasiekti bendrą susitarimą kaip su vaiku bus  dirbama.

   Jei Mokinys moka naudotis skaitmeniniu prietaisu bei turi galimybes mokytis namuose su tėvų pagalba ar be jos, siūloma:

 1.  dirbti su Mokiniu individualiai, atsižvelgiant į vaiko sveikatos būklę, gebėjimus, tėvų galimybes teikti pagalbą;
 2. pagal galimybes organizuoti grupinį ir/arba individualų bendravimą su Mokiniu, pasirinkto vaizdo kanalo pagalba;
 3.  įtraukti Mokinį į bendrą klasės mokymąsi ar kitą veiklą;
 4. siųsti Mokiniui užduotis skaitmeninių priemonių pagalba;
 5. dėl Mokinio užduočių atlikimo ir elgesio būnant namuose karantino metu suteikti tėvams galimybę konsultuotis su  mokytoju, klasės vadovu, pedagoginiais darbuotojais, psichologu; 
 6. esant poreikiui, teikti logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo asistento ir kt. pagalbą Mokiniui nuotoliniu būdu. Svarbu suderinti bendravimo grafiką su Mokinio tėvais ir komunikuoti pasitelkiant prieinamas nuotolinės komunikacijos priemones (pvz.: Tamo, e_dienynas, Skype, WhatsApp ir pan.).

·  Jei Mokinys nemoka naudotis skaitmeniniu prietaisu bei neturi galimybės mokytis namuose su tėvų pagalba, siūloma:

 1. įtraukti į nuotolinio mokymosi procesą mokinio tėvus, parengiant užduočių rinkinį su jų atlikimo instrukcijomis Mokiniui (pagal poreikį – ir tėvams) savaitei ar ilgesniam laikui;
 2. dėl pagalbos Mokiniui atliekant individualias užduotis namuose sudaryti tėvams galimybę konsultuotis su mokytoju ar kitais mokykloje dirbančiais pedagoginiais darbuotojais, psichologu;
 3.  pagal esamas galimybes, pateikti vertinimą ir/ar grįžtamąjį ryšį Mokiniui ir jo tėvams dėl užduočių atlikimo ir kitais aktualiais klausimais.

·       Taip pat, rekomenduojama:

 1. parengti tėvams atmintines: dėl vaiko režimo laikymosi, kad dienos metu pagal galimybes būtų skiriamas laikas mokymuisi bei poilsiui, kitoms veikloms; dėl nustatytų taisyklių ir dienos režimo laikymosi jei tai bus naudinga Mokiniui atsižvelgiant į jo individualius poreikius;
 2.  suteikti pedagoginę ir emocinę paramą tėvams;
 3. parengti tėvams išklotinę su pagalbos telefonų numeriais, detalizuojant, kokiu klausimu ir į ką jie galėtų kreiptis;
 4. pasibaigus karantinui, esant poreikiui, kreiptis į Vaiko gerovės komisiją ir/ar Psichologinę pedagoginę tarnybą dėl tolimesnio Mokinio mokymo, jei dėl savo sveikatos būklės negalėjo įsitraukti į mokymą(si) nuotoliniu būdu ir  dėl galimybės jas kompensuoti (pavyzdžiui, gali būti sudarytas papildomas užsiėmimų grafikas su mokytoju ir/ar specialistu);
 5. pedagogai ir tėvai visais klausimais dėl specialiuosius poreikius turinčių vaikų nuotolinio ugdymo gali kreiptis į Vilniaus psichologinę pedagoginę tarnybą: http://vilniausppt.lt/

Vilniaus psichologinė pedagoginė tarnyba pasiruošusi konsultuoti pedagogus ir tėvus nuotoliniu būdu dėl mokinių, turinčius specialiuosius poreikius mokymo kanatino metu. Daugiau informacijos: http://vilniausppt.lt/

Informaciją parengė:  Agata Katkonienė, VŠPC švietimo veiklos koordinatorė, agata.katkoniene@vilnius.lt